ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗΝ Κ.Ε.Σ.Ο.Α. (Cyprus Olympians Association)

Καθήκοντα και Ευθύνες:

1. Να εκτελεί γενικά γραμματειακά και γραφειακά καθήκοντα .

2. Να εκτελεί καθήκοντα δακτυλογράφου και τηλεφωνητή/τριας.

3. Να χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της.

4. Παρουσία σε όλες τις συνεδριάσεις της ΚΕΣΟΑ και τήρηση πρακτικών.

5. Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα με την θέση.

6. Να παρευρίσκετε σε εκδηλώσεις της ΚΕΣΟΑ.

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Μέσης εκπαίδευσης η άλλο ισότιμο προσόν.

2. Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του/της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής.

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ευχάριστη προσωπικότητα.

4. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

5. Γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων MS Office/window- Word, Excel, καθώς επίσης και διαδικτύου (internet), χρήση e-mail (γνώσεις Power Point, Access θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν, όπως και η χρήση δακτυλογραφίας).

6. Προηγούμενη πείρα σε θέση γραφέα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

7. Το ωράριο ανέρχεται στις 25 ώρες εβδομαδιαίος

(Μισθός αναλόγως προσόντων με ανώτατο ύψος 800 ευρώ με επιπλέων κοινωνικές ασφαλίσεις)

Οι πρώτοι 6 μήνες θα είναι υπό δοκιμασία.

Θα δοθεί προθεσμία 15 ημερών για αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]