ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ

 ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

(Κ.Ε.Σ.Ο.Α.)

CYPRUS OLYMPIANS ASSOCIATION

(C.O.Α.)

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) Άρθρα αναγνώστηκε στην Καταστατική Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. στις 24 Οκτωβρίου, 2020 και εγκρίθηκε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………..………………….3

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ…………………………………………………………………………….3

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ………………………..3

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΙ…………………………………………………………………………3

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ………………………………………………..4

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ……………………………………………………………………..6

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΡΟΙ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ…………………………………………6

ΑΡΘΡΟ 8: ΜΕΛΗ……………………………………………………………………………7

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΡΑΦΕΣ………………………………………………………………………7

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ…………………7

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ……………………………………………………….9

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ…………………………………………………….9

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Κ.Ε.Σ.Ο.Α. – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ…………………..9

ΑΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΓΚΛΙΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ……………..…..….10

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ…………………………..11

ΑΡΘΡΟ 16: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ………………………………..11

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΛΙΣΗ – ΜΕΛΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ…..12

ΑΡΘΡΟ 18: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ………………………….14

ΑΡΘΡΟ 19: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ……………………….15

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ……………..16

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ………………………………………….18

ΑΡΘΡΟ 22: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ………………………………………………….19

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΟΙΝΕΣ………………………………………………………………………19

ΑΡΘΡΟ 24: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ………………………………………..20

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ………………………………………………………..20

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ

ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

(Κ.Ε.Σ.Ο.Α.)

ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται σωματείο με την  επωνυμία ‘’Κυπριακή Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες’’ (Κ.Ε.Σ.Ο.Α.) και στην ξενόγλωσση μετάφραση ‘’Cyprus Olympians Association’’ (C.O.A.)

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ

Έδρα της Κυπριακής Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες ορίζεται η Λευκωσία

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Η Κ.Ε.Σ.Ο.Α. είναι η Εθνική Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (National Olympians Association – N.O.A.) της Παγκόσμιας Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (World Olympians Association – W.O.A.)

Η Κ.Ε.Σ.Ο.Α. θα επιδιώξει αμέσως να καταστεί μέλος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.), της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (Κ.Ο.Ε.) και της Παγκόσμιας Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (World Olympians Association – W.O.A.)

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. είναι:

α.   Να φέρει τους Κύπριους Συμμετάσχοντες σε Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί και να

      τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσουν το κύρος, την υπόσταση και την εμπειρία

      τους, στην προαγωγή, ανάπτυξη και εξυπηρέτηση των ιδεωδών του Ολυμπισμού

      στην Κύπρο

β.   Η συγκέντρωση, η αντιπροσώπευση, η προώθηση και η  εξυπηρέτηση των

      ενδιαφερόντων, συμφερόντων και των αναγκών των Κυπρίων Συμμετασχόντων

      σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η παροχή οποιασδήποτε ανακούφισης καθ’ όλη την

      διάρκεια της ζωής τους

  -4-

γ.   Να ενεργεί για φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς σε αρμονία με τις

      βασικές θεμελιώδεις αρχές που τίθενται από τον Ολυμπιακό Χάρτη

δ.   Η ανάπτυξη στενών φιλικών σχέσεων μεταξύ των Κυπρίων Συμμετασχόνων σε

      Ολυμπιακούς Αγώνες και των ξένων συναδέλφων των χωρίς διάκριση φυλής,

      θρησκεύματος ή πολιτικών πεποιθήσεων

ε.   Η στενή συνεργασία με την W.O.A., τις Εθνικές Ενώσεις Συμμετασχόντων σε

      Ολυμπιακούς Αγώνες και της Επιτροπής Αθλητών της Διεθνούς Ολυμπιακής

      Επιτροπής (I.O.C. Athletes Commission) για την προώθηση των Ολυμπιακών

      Ιδεωδών

στ. Η δημιουργία σχέσεων με τις Κυπριακές και τις Διεθνείς Ολυμπιακές και

      Αθλητικές Επιτροπές ή/και Ενώσεις, Ομοσπονδίες και συλλόγους και τα όργανα

      των, για την διατήρηση των υγειών αρχών του ερασιτεχνικού αθλητισμού και του

      φίλαθλου πνεύματος και για την παγκόσμια εμπέδωση των υγειών Ολυμπιακών

      παραδόσεων

ζ.   Η επεξεργασία και υλοποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη, διάδοση και

      καλλιέργεια του Ολυμπισμού, του «Ευ Αγωνίζεσθαι», την προσέλκυση της

      νεολαίας στον αθλητισμό και γενικότερα την κοινωνική και πολιτική

      διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μέσα από τον αθλητισμό, καθώς και την

      ανάπτυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των λαών για την εδραίωση

      της Παγκόσμιας Ειρήνης

η.   Η προώθηση και η λήψη μέτρων για την πάταξη και τον εξοστρακισμό της βίας

      από τους αθλητικούς χώρους και της λήψης διεγερτικών ουσιών από

      αθλουμένους ή της χρήσης κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης που

      είναι ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνική μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής

      ικανότητας των αθλουμένων

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

Μέσα για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. είναι ενδεικτικά και τα εξής:

α.   Διοργανώνει συγκεντρώσεις, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και διαλέξεις, σεμινάρια,

      συνέδρια σχετικά με τους σκοπούς της

β.   Εμπλουτισμός του Αθλητικού Μουσείου της Κ.Ο.Ε. και του Κ.Ο.Α.

γ.   Έκδοση ενημερωτικών δελτίων ή/και περιοδικών και κάθε λογής εκδόσεων

-5-

δ.   Συμμετοχή στις εκδηλώσεις, Γενικές Συνελεύσεις και στα Διοικητικά Όργανα της

      W.O.A., των Εθνικών και Διεθνών Ομοσπονδιών ή/και των Ολυμπιακών

      Επιτροπών ή/και Ενώσεων Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες

ε.   Κάθε άλλο μέσο ή/και δημόσια συγκέντρωση ή/και εορταστική εκδήλωση που

       εξυπηρετεί και προάγει τους σκοπούς της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

στ. Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με τους Αρμόδιους Φορείς και ιδιαίτερα

      με το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

      Κύπρου

ζ.  Η Κ.Ε.Σ.Ο.Α. υποβάλλει στους Αρμόδιους Φορείς εισηγήσεις, συμπεράσματα,

    παρατηρήσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια του

    Ολυμπισμού, θεωρώντας καθήκον της την θετική και ουσιαστική συμβολή στον

    αθλητικό σχεδιασμό της Κύπρου

η. Η συμπαράσταση και καθοδήγηση, διεύθυνση και εποπτεία των μελών της

θ. Δημιουργεί οργανώνει και διευθύνει σχολές για την κατάρτιση αθλητών,

    προπονητών, εκπαιδευτών, γονέων και όποια άλλα άτομα ή φορέα/είς κρίνει

    αναγκαίο

ι.  Προγραμματίζει και διοργανώνει Διεθνείς, Παγκύπριες ή/και Περιφερειακές

    εκδηλώσεις

κ. Προγραμματίζει και διοργανώνει Διεθνείς, Παγκύπριους ή/και Περιφερειακούς

    αγώνες για διάφορα αθλήματα

λ. Συμμετέχει σε Διεθνείς, Παγκύπριες ή/και Τοπικές εκδηλώσεις (συνέδρια,

    συμβούλια, σεμινάρια, εκθέσεις, κ.α.) σχετικές με τους σκοπούς της ή διοργανώνει

    ανάλογες στην Κύπρο

μ. Ενισχύει ηθικά και υλικά κατά το δυνατό τα μέλη της για προαγωγή των

    καλλιεργούμενων από αυτήν σκοπούς

ν. Με συζητήσεις, ενημερωτικές καμπάνιες, σεμινάρια, εκθέσεις, εκδόσεις, προβολές

    ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκδρομές, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις

    διαγωνισμών και βραβείων, ισότιμη συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες, που

    επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, χοροεσπερίδες και άλλες κοινωνικές

    εκδηλώσεις

ξ. Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. που οργανώνονται για την

   προώθηση των σκοπών του, θα πραγματοποιούνται μετά από εξασφάλιση Άδειας

   από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή 

-6-

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Την κινητή και ακίνητη περιουσία της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. αποτελούν όλα όσα βρίσκονται στην κατοχή της σήμερα, καθώς και όσα αποκτηθούν ή δημιουργηθούν από αυτή

Η περιουσία της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό της

Σε περίπτωση διάλυσης της Κ.Ε.Σ.Ο.Α., η υπάρχουσα τότε περιουσία της περιέρχεται στην Κ.Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΡΟΙ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ

Οι πόροι της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. προέρχονται από:

α.   Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών της

β.   Η ετήσια συνδρομή των μελών της

γ.   Επιχορηγήσεις Αθλητικών Φορέων ή/και Δημόσιου, Ημιδημόσιου και Ιδιωτικού

      Τομέα

δ.   Τα έσοδα από τις διάφορες δραστηριότητες της

ε.   Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας της

στ. Έκτακτες ή/και προαιρετικές εισφορές των μελών της, κάθε άλλη από

      οποιαδήποτε θεμιτή πηγή παροχής, οι δωρεές προς την Κ.Ε.Σ.Ο.Α. ή

      κληρονομιές ή/και κληροδοτήσεις, χορηγίες, διαφημίσεις και άλλη από

      οποιαδήποτε αιτία, που γίνεται δεκτή μετά από απόφαση του Διοικητικού

      Συμβουλίου της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

ζ.   Δωρητές και ευεργέτες της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. ανακηρύσσονται πρόσωπα που

     προτείνονται από το Δ.Σ. στην Γενική Συνέλευση, με βάση τις πρόνοιες

     Εσωτερικού Κανονισμού

η.  Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση προς την Κ.Ε.Σ.Ο.Α. θα είναι ονομαστική,

     θα προέρχεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες

     είναι νόμιμες και δεν θα συνοδεύεται από οποιουσδήποτε όρους

-7-

ΑΡΘΡΟ 8: ΜΕΛΗ

Μέλη της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. μπορούν να γίνουν ΜΟΝΟ  αθλητές και αθλήτριες που αγωνίστηκαν σε Θερινούς και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται

Η Κ.Ε.Σ.Ο.Α. υποχρεούται να ενημερώσει τον Έφορο, το αργότερο σε ένα μήνα από την διαπίστωση μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των είκοσι (20)

Επίτιμος Πρόεδρος της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. θα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η εγγραφή μελών γίνεται δεκτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφού:

α.  Συμπληρωθεί αίτηση εγγραφής και

β.  Καταβληθεί το δικαίωμα εγγραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. δύναται να αρνηθεί την εγγραφή αιτητή στην Κ.Ε.Σ.Ο.Α. όταν:

α.  Ο αιτητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού

β.  Έχει τελεσίδικα καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα, συκοφαντική δήλωση ή

     οποιοδήποτε κακούργημα

γ.  Έχει αποβληθεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχει τιμωρηθεί για παράβαση

     των κανονισμών ντόπιγκ. Η συμμετοχή του αποκλεισμένου ή τιμωρημένου σε

     επόμενη Ολυμπιάδα, του δίνει το δικαίωμα εγγραφής στην Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

δ.  Έχει στερηθεί της Φιλάθλου Ιδιότητας

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Μέλος της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. χάνει το δικαίωμα μέλους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών του, εφ’ όσον συντρέχει ένας ή περισσότεροι λόγοι από τους πιο κάτω:

α.   Παραβιάσει τις Καταστατικές Διατάξεις της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. ή/και της W.O.A.

-8-

β.   Αρνείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις των οργάνων της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. ή/και της

      W.O.A.

γ.   Δεν καταβάλει τις οικονομικές οφειλές του προς την Κ.Ε.Σ.Ο.Α. σε χρονικό

      διάστημα τριών (3) μηνών από τότε που απαιτούνται και του έχει δοθεί

      τουλάχιστον ένας (1) μήνας προειδοποίηση

δ.   Υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα που θίγει την αθλητική και ηθική τάξη ή τις

      υγιείς αθλητικές αρχές και Ολυμπιακές παραδόσεις ή τη Φίλαθλη Ιδιότητα

ε.   Έχει αποβληθεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχει τιμωρηθεί για παράβαση

      των κανονισμών ντόπιγκ. Η συμμετοχή του αποκλεισμένου ή τιμωρημένου σε

      επόμενη Ολυμπιάδα, του δίνει το δικαίωμα εγγραφής στην Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

στ. Έχει στερηθεί της Φιλάθλου Ιδιότητας

ζ.   Δηλώσει εγγράφως παραίτηση ή αποχώρηση από τις τάξεις της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

η.  Έχει διαγραφεί με απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και

     εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών

θ.  Το μέλος αποβιώσει

Την διαγραφή του μέλους της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών του, δεόντως αιτιολογημένη και μετά από έγγραφη ή προφορική απολογία του μέλους

Το μέλος καλείται σε απολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται και οι λόγοι της προτεινόμενης διαγραφής και κοινοποιείται στο μέλος τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες μέρες πριν από την οριζόμενη μέρα προς απολογία

Η τελική απόφαση για την διαγραφή ή όχι μέλους της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών

Μέλος της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

-9-

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. έχουν τα πιο κάτω δικαιώματα:

α.   Τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν σ’ όλες τις εκδηλώσεις της Κ.Ε.Σ.Ο.Α., τις

      Γενικές Συνελεύσεις της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και στα όργανα της, επιφυλασσόμενων

      των περιοριστικών διατάξεων του παρόντος

β.   Τα μέλη δικαιούνται να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.,

      επιφυλασσόμενων των περιοριστικών διατάξεων του παρόντος

γ.   Τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της W.O.A. ύστερα

      από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. έχουν την υποχρέωση:

α.   Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που τους αφορούν

β.   Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης και λειτουργίας της

      Κ.Ε.Σ.Ο.Α. που τους αφορούν

γ.   Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος σε

      εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

δ.   Να εκπληρώνουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονομικές ή οποιεσδήποτε άλλες

      υποχρεώσεις τους προς την Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

ε.   Να μεριμνούν ώστε να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και να τηρούν τους

      Κανονισμούς της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. καθώς και στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή

      συμμετέχει η Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

στ. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών της

      Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Κ.Ε.Σ.Ο.Α. – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. είναι:

α.  Η Γενική Συνέλευση

β.  Το Διοικητικό Συμβούλιο

-10-

γ.    Ο Εκτελεστικός Διευθυντής

δ.    Η Πειθαρχική Επιτροπή

ε.    Η Ελεγκτική Επιτροπή

στ.  Κάθε Επιτροπή, Διοικητική, Οικονομική, Τεχνική που προβλέπεται από το

       παρόν Καταστατικό ή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΓΚΛΙΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ

Οι Γενικές Συνελεύσεις απαρτίζονται από τα ταμειακά εντάξει μέλη και είναι:

α.  Τακτικές:

     Η συνήθης αρμοδιότητα των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων αφορά τον ετήσιο

     οικονομικό απολογισμό, τον απολογισμό της δράσης του Δ.Σ. και αρχαιρεσίες

     στα έτη των αρχαιρεσιών

β.  Έκτακτες:

     Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις επιλαμβάνονται των θεμάτων για τα οποία

     έχουν συγκλιθεί

γ.  Καταστατικές

Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σε Τακτική συνεδρίαση μια φορά τον χρόνο, το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου και σε Έκτακτη όσες φορές κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. ή όταν απαιτηθεί από τα δύο τρίτα 2/3 των ταμειακά εντάξει μελών της, με γραπτή αίτηση τους, στην οποία αναγράφουν και τα προς συζήτηση θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, όταν υποβληθεί η σχετική αίτηση, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε τριάντα (30) μέρες με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.

Σε περίπτωση άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση τότε τα ενδιαφερόμενα Μέλη μπορούν να αποταθούν γραπτώς στον Έφορο Σωματείων, ο οποίος δύναται να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν Συνέλευση των Μελών της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.. Τα της Προεδρίας της Συνέλευσης αυτής ρυθμίζονται με οδηγίες του Εφόρου

Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση (Τακτική, Έκτακτη και Καταστατική), στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν, καθώς και η διενέργεια αρχαιρεσιών (όταν πρόκειται να γίνουν), ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η ακριβής ώρα έναρξης, γίνεται εγγράφως και στέλνεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15)

-11-

μέρες πριν, σε όλα τα μέλη, ανακοινώνεται στα γραφεία της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και στον Τύπο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν το ½ συν ένας (1) των ταμειακώς εντάξει μελών της είναι παρόντες

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα (30) λεπτά, οπότε όσα μέλη είναι παρόντα, αποτελούν απαρτία

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται, για το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα άλλο όργανο της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι υποχρεωτικές για τα άλλα όργανα της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και για όλα τα μέλη της

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:

α.   Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

β.   Έγκριση της λογοδοσίας των πεπραγμένων και της ταμειακής κατάστασης

γ.   Τροποποίηση του Καταστατικού

δ.   Διάλυση της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

ε.   Ορισμό της Ελεγκτικής Επιτροπής

στ. Εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες

ζ.  Επικυρώνει την διαγραφή μέλους σύμφωνα με σχετική απόφαση και

     εισήγηση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. προς την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3

     των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών

ΑΡΘΡΟ 16: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και αποφασίζει νόμιμα όταν στην έναρξη και στη διάρκεια των εργασιών της παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα (δηλαδή 50% + 1) ταμειακά εντάξει μέλη της ή μετά από τριάντα (30) λεπτά όσα μέλη είναι παρόντα

Των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

-12-

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, όταν δεν ορίζει αλλιώς το Καταστατικό, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών

Η ψηφοφορία για τα διάφορα θέματα γίνεται με ανάταση του χεριού ή μυστική με ψηφοδέλτια, ανάλογα με την απόφαση του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που σαφώς ορίζει το Καταστατικό

Η ψηφοφορία είναι μυστική στις αρχαιρεσίες και στα προσωπικά θέματα

Μέλος της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και του Μέλους αυτού ή του συζύγου του Μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ της Κ.Ε.Σ.Ο.Α και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού

Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την λήψη μιας απόφασης, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και όταν και για τρίτη φορά υπάρξει ισοψηφία, τότε η πρόταση ή το θέμα επαναφέρεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ.

Τα αποτελέσματα των διαφόρων ψηφοφοριών (υπέρ, κατά, λευκά) καταγράφονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΛΙΣΗ – ΜΕΛΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται σε ειδική Γενική Συνέλευση που θα συγκαλείται για τον σκοπό των αρχαιρεσιών εντός τριών μηνών μετά την λήξη των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων και σίγουρα πριν το τέλος του έτους τέλεσης τους

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή (3μελή) Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τετραετούς (4 χρόνια) θητείας και αποτελείται από επτά (7) μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) μέλη

Κάθε μέλος μπορεί να διεκδικήσει εκλογή είτε ως αξιωματούχος (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας) είτε ως απλό μέλος του Δ.Σ.

Κανένα μέλος όμως δεν μπορεί να διεκδικήσει εκλογή για περισσότερες από μια θέση αξιωματούχου αλλά μπορεί να διεκδικήσει εκλογή για μια θέση αξιωματούχου και για μια θέση απλού μέλους

-13-

Γίνεται πρώτα η εκλογή για τον Πρόεδρο και στη συνέχεια των υπολοίπων θέσεων ξεχωριστά

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν ανθυποψήφιοι, ανακηρύσσεται/ονται στην θέση χωρίς εκλογή ο/οι υποψήφιος/οι

Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους με γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

α.  Ταμειακά εντάξει

β.  Να μην έχουν καταδικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση ή για οποιοδήποτε άλλο

     αδίκημα

γ.  Παρόντες στην Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας

Τα ψηφοδέλτια πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή πριν αρχίσει η μυστική ψηφοφορία

Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους

Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας

Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση για τις αρχαιρεσίες

Οι προτιμήσεις των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια σημειώνονται με σταυρούς

Επιτρέπεται μόνο ένας (1) σταυρός προτίμησης για τους υποψήφιους για την εκλογή του Προέδρου, για τους υποψήφιους για την εκλογή του Αντιπροέδρου, για τους υποψήφιους για την εκλογή του Γενικού Γραμματέα και για τους υποψήφιους για την εκλογή του Ταμία

Επιτρέπονται μέχρι τρεις (3) σταυροί προτίμησης για τους υποψήφιους για την εκλογή των μελών του Δ.Σ.

Οι επί πλέον σταυροί καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο

-14-

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι ψηφοφόροι, κλείνει το κατάλογο των ψηφοφόρων και αρχίζει την διαλογή

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά την σειρά του αριθμού των ψήφων τους

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τους ισοψηφούντες προκειμένου για την διεκδίκηση θέσης

Η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει το πρακτικό ψηφοφορίας και το εκλογικό υλικό στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης που στην συνέχεια κηρύσσει το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 18: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα ή έκτακτα όταν καλείται από τον Πρόεδρο

Έκτακτα επίσης συνεδριάζει όταν το ζητήσουν τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ. Με την αίτηση αυτή προσδιορίζονται και τα θέματα της έκτακτης συνεδρίας του Δ.Σ. Η αίτηση σύγκλισης του Δ.Σ. στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη νικώσα ψήφο. Για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) συνεχείς συνεδρίες του Δ.Σ. εκπίπτει του αξιώματος του και η έκπτωση επικυρώνεται στην επόμενη συνεδρία του Δ.Σ.

Σε αναπλήρωση κενών θέσεων του Δ.Σ. καλούνται οι επιλαχόντες με την σειρά της επιτυχίας τους

Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, η πλήρωση των κενών θέσεων θα γίνεται κατόπιν υποβολής υποψηφιοτήτων εις συγκληθησόμενην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Τα έτσι εκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ. υπηρετούν για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.

Σε περίπτωση παραίτησης άνω των τεσσάρων (4) μελών του Δ.Σ. τότε αυτό διαλύεται και καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση από τον απερχόμενο Πρόεδρο για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα ισχύει μέχρι το τέλος της θητείας του προηγούμενου Συμβουλίου

-15-

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλα τα μέλη του, έστω και αν απουσίαζαν, διαφώνησαν ή μειοψήφησαν κατά την λήψη τους

Για τις συνεδρίες κρατούνται λεπτομερή πρακτικά (θέματα, αποφάσεις, διαφωνίες, κ.α.) που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, γνωστοποιούνται στα μέλη του Δ.Σ. και επικυρώνονται ή όχι από αυτά στην επόμενη συνεδρία από αυτήν που αφορούν. Σε περίπτωση μη επικύρωσης καταγράφονται αιτιολογημένες οι διαφωνίες ή οι τυχόν παρατηρήσεις από τα ίδια τα μέλη

ΑΡΘΡΟ 19: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Κ.Ε.Σ.Ο.Α. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα διοίκησης, διαχείρισης της περιουσίας της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την υπόσταση και τα συμφέροντα της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και που ανάγεται στην επίτευξη των σκοπών της, είτε μνημονεύονται ρητά στο παρόν Καταστατικό είτε όχι

Τα μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση ύπαρξης κωλύματος ή σύγκρουσης συμφερόντων (προστιθέμενης στις απαγορεύσεις και η εξ’ αγχιστείας συγγένεια πέραν της εξ’ αίματος μέχρι και 3ουβαθμού) πρέπει να εξαιρούνται από τις πιο πάνω διαδικασίες

Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και για οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον

Καμία αμοιβή οποιουδήποτε είδους δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχου της διοίκησης της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. εκτός εάν το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά

Το Δ.Σ. είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τα εξής θέματα:

α.   Την εγγραφή των νέων μελών

β.   Τον καθορισμό της ετήσιας συνδρομής των μελών της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

γ.   Την υπόδειξη του/των υποψηφίου/ων της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. για τα όργανα της

      W.O.A., την επιλογή του/των εκάστοτε εκπροσώπου/ων της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. για τις

      Συνελεύσεις και τις λοιπές εκδηλώσεις της  W.O.A.

δ.   Το διορισμό Ειδικών Επιτροπών από μέλη του και μη, για την αντιμετώπιση

      ειδικών θεμάτων ή τη διοργάνωση συγκεκριμένων εκδηλώσεων

-16-

ε.   Τον καταρτισμό των Εσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας του

στ. Την εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ. και των οργάνων της W.O.A.

ζ.   Τον διορισμό της Πειθαρχικής Επιτροπής και την σύνταξη Κανονισμού

      Πειθαρχικής Διαδικασίας (Κ.Π.Δ.)

η.   Την σύνταξη ειδικού Εσωτερικού Κανονισμού για την υπόδειξη των δωρητών και

      ευεργετών

θ.  Αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι δωρεών, κληρονομιών, κληροδοτημάτων

     καθώς και κάθε άλλης προσφοράς ή πρότασης

ι.   Διορίζει ή παύει μισθωτούς υπαλλήλους, έκτακτους συνεργάτες, κ.α.

κ.  Αναθέτει έκτακτα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του Δ.Σ. ή σε άτομα που

     ασχολούνται με θέματα της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

λ.  Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων και

     οικονομικό απολογισμό, τα οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση

μ.  Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για τροποποίηση του Καταστατικού της

     Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

ν.  Παρακολουθεί τη σχετική Νομοθεσία και τα διεθνώς ισχύοντα στους τομείς

     δραστηριότητας της και φροντίζει για την ανάλογη εναρμόνιση της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

ξ.  Γενικά παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των σκοπών της

    Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και την εύρυθμη λειτουργία της

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Κ.Ε.Σ.Ο.Α. δικαστικά ή/και εξώδικα ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής ή κοινοτικής αρχής, καθώς και σ’ όλες τις σχέσεις της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, διευθύνει τις εργασίες της και υπογράφει μαζί με τον Εκτελεστικό Διευθυντή τα πρακτικά τους καθώς και όλα τα έγγραφα της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

-17-

Ο Αντιπρόεδρος

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει, με τα ίδια δικαιώματα

Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει, με τα ίδια δικαιώματα

Συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. τον απολογισμό των πεπραγμένων και τον υποβάλλει στο Δ.Σ. στη συνεδρία του Δεκεμβρίου για έγκριση ή τροποποίηση

Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

Ο Ταμίας  

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, αυτός αναπληρώνεται από τον Ταμία

Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για την λογιστική τάξη της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και για τη διαχείριση των οικονομικών της.

Τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και στοιχεία και κάνει όλες τις πληρωμές και τις εισπράξεις της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. συνυπογράφοντας τα σχετικά τραπεζικά ή άλλα έγγραφα με τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα

Τηρεί λογιστικά βιβλία και λογαριασμούς και υποβάλλει πάνω σε ετήσια βάση, στον Έφορο, ελεγμένους λογαριασμούς με έκθεση εγκεκριμένου ελεγκτή στις περιπτώσεις που τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουν το ποσό των €40,000 ενώ σε περίπτωση που τα έσοδα είναι λιγότερα των €40,000 ο έλεγχος δύναται να διενεργείται από λογιστή ή άλλο αρμόδιο που θα ορίσει η Κ.Ε.Σ.Ο.Α. αντί του εγκεκριμένου ελεγκτή

Συντάσσει στο τέλος του χρόνου τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. καθώς και τον ισολογισμό της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και τα γνωστοποιεί στα μέλη του Δ.Σ. και στα Μέλη της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

Καταρτίζει έγκαιρα σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. και σύμφωνα με την πολιτική και τους γενικούς στόχους της Κ.Ε.Σ.Ο.Α., τον προϋπολογισμό του

-18-

επόμενου έτους και τον υποβάλλει στο Δ.Σ. στη συνεδρία του Νοεμβρίου, για έγκριση ή τροποποίηση

Ενημερώνει στις τακτικές συνεδρίες του Δ.Σ. για την οικονομική διαχείριση και κατάσταση της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και ζητά την έγκριση για οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη που δεν αναφέρεται στον προϋπολογισμό

Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του λογιστηρίου

Παρακολουθεί τη σχετική με τις αρμοδιότητες του νομοθεσία και φροντίζει για την εναρμόνιση της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. με τα εκάστοτε ισχύοντα

Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των διαχειριστικών βιβλίων και των (μηχανογραφικών) λογιστικών καταστάσεων, των αποδείξεων και των τιμολογίων, των γραμματίων είσπραξης και των ενταλμάτων πληρωμής, των επιταγών καθώς και άλλων σχετικών εγγράφων , δικαιολογητικών και εντύπων

Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Εκτελεστικού Διευθυντή είναι :

 1. Υπεύθυνος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. για:

α.) Την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση, εποπτεία και

     συντονισμό των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και

β.) Την ανταπόκριση τόσο στις διαδικασίες όσο και στον τρόπο λειτουργίας που

      καθορίζεται μέσα από το Καταστατικό της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και στην εκτέλεση των

      αποφάσεων και την εφαρμογή της πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Βοηθά και συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα πολιτικής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και το ενημερώνει για αποφάσεις ή γεγονότα που δυνατό να έχουν επιπτώσεις στην πολιτική ή τα προγράμματα της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.
 • Υπεύθυνος της Γραμματείας της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και επιμελείται τη γραφική δουλειά της
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και τηρεί το πρωτόκολλο
 • Τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται
 • Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

-19-

 • Επιμελείται του αρχείου της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και τηρεί το μητρώο των μελών της
 • Φυλάσσει τη σφραγίδα της
 • Προΐσταται των υπαλλήλων της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των γραφείων της και κάθε χώρου όπου λειτουργεί η Κ.Ε.Σ.Ο.Α.
 1. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 1.  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από Πειθαρχική Επιτροπή που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. μετά την εκλογή του

Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Τρία (3) μέλη αποτελούν απαρτία

Η θητεία της Πειθαρχικής Επιτροπής συμβαδίζει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην πρώτη συνεδρία που συγκαλείται, εκλέγεται από τα παρόντα μέλη ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής, ο οποίος διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη

Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. παραπέμπει στην Πειθαρχική Επιτροπή όλες τις καταγγελίες που υποβάλλονται σ’ αυτό, με βάση Κανονισμό Πειθαρχικής Διαδικασίας (Κ.Π.Δ.)   

Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΟΙΝΕΣ

Στην Πειθαρχική Επιτροπή παραπέμπονται μέλη της, με σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. για σοβαρές παραβιάσεις του Καταστατικού, των Κανονισμών της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και των σχετικών με τον αθλητισμό Νόμων καθώς επίσης και για

ανάρμοστη συμπεριφορά και για ενέργειες ή παραλείψεις που ζημιώνουν τους σκοπούς , τα συμφέροντα και το κύρος της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

Οι ποινές που επιβάλλει η Πειθαρχική Επιτροπή είναι:

 • προφορική επίπληξη
 • έγγραφη επίπληξη,

-20-

 • προσωρινός αποκλεισμός από τις εκδηλώσεις της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και
 • διαγραφή

ΑΡΘΡΟ 24: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από Καταστατική Γενική Συνέλευση είτε με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. ή μετά από έγγραφη αίτηση του ½ συν ένας (1) των μελών της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Σ.O.Α. εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την προ τούτης απόφασης του Δ.Σ. ή της προς τούτο έγγραφου αίτησης του ½ συν ένας (1) των μελών της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

Μαζί με την πρόσκληση για σύγκληση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, θα αναγράφονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού 

Για την τροποποίηση του Καταστατικού από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία του ½ συν ενός τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών

Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλεται για έγκριση και καταχώρηση στο Μητρώο του Εφόρου εντός τριάντα (30) ημερών από την ψήφιση της

Για τη διάλυση της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. απαιτείται απαρτία ¾ των ταμειακώς εντάξει μελών της και πλειοψηφία των 5/6 των παρόντων μελών στην Ειδική αυτή Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση διάλυσης της Κ.Ε.Σ.Ο.Α., η περιουσία της περιέρχεται στην Κ.Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. θα γίνεται από Ελεγκτική Επιτροπή που θα αποτελείται από δύο (2) πρόσωπα που θα εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται να μην είναι μέλη της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

Η ισοτιμία των δύο φύλων καθώς και ισοτιμία των μελών της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. στα πλαίσια της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. είναι απόλυτη

Για κάθε ζήτημα διοίκησης και διαχείρισης της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. εντός των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 και

-21-

2018 (104(Ι)/2017 και 76(Ι)/2018 και των υπ’ αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων τους, οι πρόνοιες των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση που προκύπτει οποιαδήποτε ασάφεια και/ή αντίφαση

Κάθε πρώτη τριμηνία του έτους η Κ.Ε.Σ.Ο.Α. θα γνωστοποιεί στον Έφορο τα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν:

α.  Αριθμητικά τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν

     κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους

β.  Σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης της

     Κ.Ε.Σ.Ο.Α. με τα αντίστοιχα αξιώματα τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους

γ.  Κατά πόσο το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός

     ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων που ορίζει το Καταστατικό

δ.  Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού την υποχρέωση

     γνωστοποίησης της νέας διεύθυνσης ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του

     Σωματείου αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να φέρνει για έγκριση σε Γενική Συνέλευση, Εσωτερικούς Κανονισμούς της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. που θα αποτελούν συμπλήρωμα του παρόντος Καταστατικού και θα καθορίζει την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων οργάνων και τμημάτων της Κ.Ε.Σ.Ο.Α., καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης ορισμένων εργασιών της και οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θα αντιβαίνουν σε οποιαδήποτε διάταξη του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και 2018

Το πρωτότυπο Καταστατικό της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. είναι το παρόν Καταστατικό στα Ελληνικά

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) Άρθρα αναγνώστηκε στην Καταστατική Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. στις 24 Οκτωβρίου, 2020 και εγκρίθηκε